Regisztráció
Ingatlangazdálkodási szakértőt
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

 Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséhez 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Barcika Centrum Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-023129

Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@barcikacentrum.hu Adatkezelő képviselője: dr. Kovács László ügyvezető igazgató

1.  A Barcika Centrum Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [(általános adatvédelmi rendelet)  a továbbiakban: GDPR] rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

2.  A GDPR alapján tájékoztatjuk a pályázókat, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázatok elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázók önkéntes hozzájárulása. A beküldött pályázatokat nyilvántartásba vesszük és 2 évig megőrizzük.

3.  Jelen tájékoztatás megismerésével és elfogadásával Ön a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel:

4. Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelése során közreműködőt (-ket) (továbbiakban: Adatfeldolgozók) vesz igénybe:

- Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

A Barcika Centrum Kft. az Adatfeldolgozóktól is megköveteli jelen tájékoztatóban foglaltak betartását oly módon, hogy mindkét adatfeldolgozóval adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.

Az álláskeresési és kiválasztási folyamatban a Barcika Centrum Kft., valamint az Adatfeldolgozó munkatársai vesznek részt, akik adatait bizalmasan, hozzájárulásuknak megfelelően kezelik, és ehhez titoktartási nyilatkozatot tesznek.

5. Adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása

6. A kezelt adatok köre:

a. természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve);

b. lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek

(telefonszám, e-mail cím, fax stb.);

c. önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, diplomamásolatok, minden egyéb, amelyet az érintett

pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet)

d. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

e. a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire, terjed ki.

7. Adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

8. Adatkezelés időtartama:  a Barcika Centrum Kft. a beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat és a kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg legfeljebb a pályázati eljárás lezárását követő 2 évig őrzi.

9. Adattovábbítás:

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra; az adatokat kizárólag a Barcika Centrum Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

10. Adatbiztonsági intézkedések :

A Barcika Centrum Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, törlése:

A pályázati adatbankban szereplő, érintett személy az adatainak helyesbítését, kijavítását vagy törlését, zárolását a  titkarsag@barcikacentrum.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti  az adatkezelőtől.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.
 Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséhez 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Barcika Centrum Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-023129

Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@barcikacentrum.hu Adatkezelő képviselője: dr. Kovács László ügyvezető igazgató

1.  A Barcika Centrum Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [(általános adatvédelmi rendelet) a továbbiakban: GDPR] rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

2.  A GDPR alapján tájékoztatjuk a pályázókat, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázatok elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázók önkéntes hozzájárulása. A beküldött pályázatokat nyilvántartásba vesszük és 2 évig megőrizzük.

3.  Jelen tájékoztatás megismerésével és elfogadásával Ön a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel:

4. Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelése során közreműködőt (-ket) (továbbiakban: Adatfeldolgozók) vesz igénybe:

- Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

A Barcika Centrum Kft. az Adatfeldolgozóktól is megköveteli jelen tájékoztatóban foglaltak betartását oly módon, hogy mindkét adatfeldolgozóval adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.

Az álláskeresési és kiválasztási folyamatban a Barcika Centrum Kft., valamint az Adatfeldolgozó munkatársai vesznek részt, akik adatait bizalmasan, hozzájárulásuknak megfelelően kezelik, és ehhez titoktartási nyilatkozatot tesznek.

5. Adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása

6. A kezelt adatok köre:

a. természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve);

b. lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek

(telefonszám, e-mail cím, fax stb.);

c. önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, diplomamásolatok, minden egyéb, amelyet az érintett

pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet)

d. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

e. a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire, terjed ki.

7. Adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

8. Adatkezelés időtartama:  a Barcika Centrum Kft. a beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat és a kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg legfeljebb a pályázati eljárás lezárását követő 2 évig őrzi.

9. Adattovábbítás:

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra; az adatokat kizárólag a Barcika Centrum Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

10. Adatbiztonsági intézkedések :

A Barcika Centrum Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, törlése:

A pályázati adatbankban szereplő, érintett személy az adatainak helyesbítését, kijavítását vagy törlését, zárolását a  titkarsag@barcikacentrum.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti  az adatkezelőtől.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.