Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Pozícióval kapcsolatos információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!

 Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséhez 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Barcika Centrum Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-023129

Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@barcikacentrum.hu Adatkezelő képviselője: dr. Kovács László ügyvezető igazgató

1.  A Barcika Centrum Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [(általános adatvédelmi rendelet)  a továbbiakban: GDPR] rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

2.  A GDPR alapján tájékoztatjuk a pályázókat, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázatok elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázók önkéntes hozzájárulása. A beküldött pályázatokat nyilvántartásba vesszük és 2 évig megőrizzük.

3.  Jelen tájékoztatás megismerésével és elfogadásával Ön a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel:

4. Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelése során közreműködőt (-ket) (továbbiakban: Adatfeldolgozók) vesz igénybe:

- Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

A Barcika Centrum Kft. az Adatfeldolgozóktól is megköveteli jelen tájékoztatóban foglaltak betartását oly módon, hogy mindkét adatfeldolgozóval adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.

Az álláskeresési és kiválasztási folyamatban a Barcika Centrum Kft., valamint az Adatfeldolgozó munkatársai vesznek részt, akik adatait bizalmasan, hozzájárulásuknak megfelelően kezelik, és ehhez titoktartási nyilatkozatot tesznek.

5. Adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása

6. A kezelt adatok köre:

a. természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve);

b. lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek

(telefonszám, e-mail cím, fax stb.);

c. önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, diplomamásolatok, minden egyéb, amelyet az érintett

pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet)

d. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

e. a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire, terjed ki.

7. Adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

8. Adatkezelés időtartama:  a Barcika Centrum Kft. a beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat és a kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg legfeljebb a pályázati eljárás lezárását követő 2 évig őrzi.

9. Adattovábbítás:

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra; az adatokat kizárólag a Barcika Centrum Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

10. Adatbiztonsági intézkedések :

A Barcika Centrum Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, törlése:

A pályázati adatbankban szereplő, érintett személy az adatainak helyesbítését, kijavítását vagy törlését, zárolását a  titkarsag@barcikacentrum.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti  az adatkezelőtől.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.
 Adatkezelési tájékoztató a személyes adatok kezeléséhez 

Adatkezelő megnevezése

Adatkezelő megnevezése: Barcika Centrum Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: 05-09-023129

Adatkezelő székhelye: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1. Adatkezelő e-elérhetősége: titkarsag@barcikacentrum.hu Adatkezelő képviselője: dr. Kovács László ügyvezető igazgató

1.  A Barcika Centrum Kft. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről [(általános adatvédelmi rendelet) a továbbiakban: GDPR] rendelkezéseit szem előtt tartva a beérkezett álláspályázatokat bizalmasan kezeli, az abban szereplő személyes adatokat harmadik félnek nem adja át.

2.  A GDPR alapján tájékoztatjuk a pályázókat, hogy adatszolgáltatásuk önkéntes, annak kizárólagos célja az álláspályázatok elbírálása, az adatkezelés jogalapja pedig a pályázók önkéntes hozzájárulása. A beküldött pályázatokat nyilvántartásba vesszük és 2 évig megőrizzük.

3.  Jelen tájékoztatás megismerésével és elfogadásával Ön a hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez jelen tájékoztatóban foglalt feltételekkel:

4. Adatfeldolgozók igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelése során közreműködőt (-ket) (továbbiakban: Adatfeldolgozók) vesz igénybe:

- Evolution Consulting Kft. (Miskolc, Báthory István u. 12.)

adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhely szolgáltatás

A Barcika Centrum Kft. az Adatfeldolgozóktól is megköveteli jelen tájékoztatóban foglaltak betartását oly módon, hogy mindkét adatfeldolgozóval adatfeldolgozásra vonatkozó szerződéssel rendelkezik.

Az álláskeresési és kiválasztási folyamatban a Barcika Centrum Kft., valamint az Adatfeldolgozó munkatársai vesznek részt, akik adatait bizalmasan, hozzájárulásuknak megfelelően kezelik, és ehhez titoktartási nyilatkozatot tesznek.

5. Adatkezelés célja:

a megüresedő álláshelyek betöltésére a munkaviszony későbbi létesítése céljából, megfelelő leendő munkavállaló kiválasztása

6. A kezelt adatok köre:

a. természetes személyazonosító adatok (a következő adatok együttesen: név, születési név, születési idő, hely (ország, település), anyja születési neve);

b. lakóhely, tartózkodási hely, egyéb kapcsolattartásra alkalmas elérhetőségek

(telefonszám, e-mail cím, fax stb.);

c. önéletrajz, motivációs levél adatai (előző, jelenlegi munkahely adatok, végzettségre, nyelvtudásra vonatkozó adatok, diplomamásolatok, minden egyéb, amelyet az érintett

pályázó az önéletrajzban, motivációs levélben szerepeltet)

d. a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,

e. a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire, terjed ki.

7. Adatkezelés jogalapja:  a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás

8. Adatkezelés időtartama:  a Barcika Centrum Kft. a beérkezett pályázatokat, önéletrajzokat és a kapcsolódó adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetőleg legfeljebb a pályázati eljárás lezárását követő 2 évig őrzi.

9. Adattovábbítás:

Az adatok harmadik félnek nem kerülnek átadásra, továbbításra; az adatokat kizárólag a Barcika Centrum Kft. arra felhatalmazott munkatársai kezelik a szükséges mértékben, az adatkezelés céljának megfelelően.

10. Adatbiztonsági intézkedések :

A Barcika Centrum Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, törlése:

A pályázati adatbankban szereplő, érintett személy az adatainak helyesbítését, kijavítását vagy törlését, zárolását a  titkarsag@barcikacentrum.hu címre küldött elektronikus levélben kérheti  az adatkezelőtől.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.